جمعه، خرداد ۲۷، ۱۳۹۰

آف!

نـام مـحـصـول: «ایــران»


سـطـح مـصـرف انـرژی: « B »


تـوضیـحـات: اکـثـریـتِ جـامـعـه، خـامـوشـنـد!

وقتی كسی نوشته‌ای از من بخواند.....

وقتی كسی نوشته‌ای از من بخواند.....

من كيم؟ اينجا كجاست؟!