چهارشنبه، شهریور ۲۲، ۱۳۹۱

واضح‌تومی!

زن- اولاد وفا نداره..
مرد- منم موافقم... بچه به هيچ دردی نمی‌خوره...
زن- يکی‌مون بايد بره و ببنده
مرد- منم موافقم... چطوره تو بری ببندی
زن- بستنش برای تو آسون‌تره... بهتره تو بری ببندی
مرد- منم موافقم...
زن- خوب؟... برو ببند ديگه؟
مرد- مطمئنی لازم‌مون نمی‌شه؟
زن- آره... مطمئنم... برو ببند
مرد- باشه... (کلافه) اين همه زحمت بکش بچه بزرگ کن آخرشم من باید برم و دريچه‌ی کولرو ببندم!

وقتی كسی نوشته‌ای از من بخواند.....

وقتی كسی نوشته‌ای از من بخواند.....

من كيم؟ اينجا كجاست؟!