شنبه، اردیبهشت ۰۲، ۱۳۹۱

فرهنگِ متفاوت!

سخنگوی برزيلی: «يک ديپلماتِ ايرانی در استخر تعدادی از بچه‌ها را دستمالی کرد!»سخنگوی ايرانی: «به هر حال تفاوتِ فرهنگی ِ ما با برزيل زياد است!!»
-----
سخنگوی ادبی-فرهنگی (خطاب به اتهاماتِ بی‌اساس‌ِ برزيلی‌ها): «انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس، تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مُشت!»
سخنگوی ورزشی: «شنای انگشت در پروانه و کنار ِ سينه‌ در برزيل با دستمالی اشتباه گرفته می‌شود!»
سخنگوی مذهبی‌نما: «مرد بايد شنا، تيراندازی و اسب‌سواری بلد باشد। اين ديپلماتِ عزيز هم داشته در حالتِ شنا سواره‌کاری می‌کرده و تير می‌انداخته। پس؟... (خطاب به حُضّار) احسنتُم!»
سخنگوی سياسی: « مجددا عرض می‌کنيم که به هر حال تفاوتِ فرهنگی‌ ِ ما با برزيل زياد است!!»

هیچ نظری موجود نیست:

وقتی كسی نوشته‌ای از من بخواند.....

وقتی كسی نوشته‌ای از من بخواند.....

من كيم؟ اينجا كجاست؟!